Uroczysko Siedmiu Stawów & Spa by L’Occitane, Niemcza
Uroczysko Siedmiu Stawów & Spa by L’Occitane, Niemcza
Tło bannera

Regulamin hotelowy

Przyjazd
21 paź ‘21
Wyjazd
22 paź ‘21

Regulamin hotelowy Uroczyska Siedmiu Stawów Luxury Hotel

Na podstawie Dziennika Ustaw z 2006 Nr 22 poz. 169, w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa Gości Hotelu oraz ich mienia – zarządza się co następuje:

 

 1. Niniejszy regulamin porządkowy zostaje wydany w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa Gości Uroczyska Siedmiu Stawów Luxury Hotel oraz ich mienia. Regulamin ustala jednocześnie zasady korzystania z pomieszczeń mieszkalnych Hotelu.
 2. Niniejszy regulamin wiąże wszystkie osoby przebywające na terenie wyżej wymienionego Hotelu.
 3. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.
 4. Doba w hotelu zaczyna się o godz. 14.00, kończy się o godz. 12.00 dnia następnego.
 5. Najmując pokój hotelowy Gość hotelowy określa czas swojego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże Hotelu. Hotel może nie uwzględnić przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku miejsc.
 7. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa Hotelu, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin.
 8. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 9. Osoby nie meldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 22.00 do 7.00 dnia następnego.
 10. W Hotelu należy zachować ciszę od godz. 22.00 do 7.00 dnia następnego. Nie będą przyjmowani goście w stanie nietrzeźwym lub zakłócający swym zachowaniem spokój innych (art. 51 k.w.).
 11. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług, Gość Hotelu proszony jest o zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Hotelowi niezwłoczną reakcję.
 12. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  1. Bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  2. Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
  3. Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  4. Sprawną pod względem technicznym obsługę. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 13. Hotel obowiązany jest do świadczenia nieodpłatnie na rzecz gościa hotelowego następujących usług:
  1. depozytowych - w sejfach pokojowych,
  2. budzenie o określonej godzinie,
  3. przechowywanie bagażu ( hotel może odmówić przyjęcia zamówienia na przechowanie bagażu w terminach innych niż data pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego).
 14. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
 15. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest istotnie ograniczona.
 16. Każdorazowo opuszczając hotel, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych nie wolno używać przyrządów zasilanych energią elektryczną np. grzałek, grzejników. Zasada nie dotyczy ładowarek, laptopów, konsol i żelazek na wyposażeniu pokojuH
 18. W wypadku zauważenia pożaru należy w miarę możliwości zawiadomić o zagrożeniu personel hotelu i skierować się do wyjścia zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Odpowiedzialność za ewakuację budynku, do czasu przybycia straży pożarnej, ponosi personel Hotelu.
 19. Gość Hotelu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe umyślnie i nieumyślnie z jego winy lub z winy odwiedzających. ( art. 415 k.c.).
 20. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu czy innego pojazdu należącego do Gościa. Gość Hotelu przyjmuje do wiadomości, że znajdujący się na terenie Hotelu parking jest parkingiem niestrzeżonym, monitorowanym.
 21. Przedmioty pozostawione przez Gościa będą odesłane na wskazany adres. Z braku takiej dyspozycji przedmioty będą przechowywane przez trzy miesiące.
 22. Pobyt zwierząt w hotelu możliwy jest jedynie w wyznaczonych pokojach i obwarowany osobnym regulaminem.
 23. We wszystkich pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Za palenie w pokojach obowiązuje opłata 1500 zł za dobę.
 24. Zabrania się wynoszenia z pokoi do SPA ręczników hotelowych, za wyjątkiem ręczników do tego dedykowanych.
 25. Gość Hotelu korzysta z basenu hotelowego na własną odpowiedzialność.

Dyrekcja hotelu

mobile nav bg
Zobacz na mapie
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij