Uroczysko Siedmiu Stawów  & Spa by L’Occitane,  Niemcza
Uroczysko Siedmiu Stawów  & Spa by L’Occitane,  Niemcza
Pozadí banneru

Hodnoty

Příjezd
26 září ‘23
Odjezd
27 září ‘23
Zámek v Goly Dzierżoniówské, malebně položený mezi Krzyżowými a guminskými vrchy, je cennou renesanční památkou.
Jako jedna z mála staveb postavených v 16. století si dodnes zachovala renesanční charakter. Mírné přestavby zahrnovaly pouze doplnění stylizovaných, novogotických obranných zdí a cimbuří v 19. století. Palác v Goly Dzierżoniowské zůstává díky své autenticitě mimořádně cenným svědectvím renesanční architektury.
Zámek u Niemczy a Dzierżoniówa přežil válku bez větší újmy. Jeho poslední majitelé, rodina von Prittwitz und Gaffron, byli nuceni majetek opustit. Od té doby zámek postupně chátral. Opuštěný čekal na lepší časy, které nastaly na začátku 21. století. V roce 2000 začaly na zámku intenzivní, 13 let trvající práce, směřující k obnovení jeho zašlé slávy při zachování původních hodnot objektu. Veškeré práce byly provedeny s velkou pečlivostí, se zachováním historického tělesa, jeho prostorového uspořádání a podstatných stavebních prvků, navržených v 16. století.
Použité materiály zachovaly hodnoty stavby, díky čemuž panorama a vnější vzhled odpovídají historickým záznamům. Renovace a spolupráce s místními obyvateli daly Uroczysku Siedmiu Stawów druhý život. Objekty v obnoveném historickém prostorovém uspořádání získaly nové funkce. Dlouhá léta práce umožnila jejich přizpůsobení potřebám luxusního hotelu. Historie okolí Dzierżoniówa spojená s moderností se tak stala jedinečným místem pro relaxaci a luxusní odpočinek.

REKONSTRUKCE

Bylo možné obnovit tvar střechy s nádhernými renesančními štíty. Okna a portály byly obnoveny. Přestavěny byly také klenby v úrovni suterénu a přízemí a v severním křídle a také stará obranná zeď. Bylo možné znovu vytvořit valenou klenbu bývalé kuchyně, klenbu přízemí a bránové průchody paláce v Gole Dzierżoniowské. Jsou zde také dva kamenné krby, které kdysi sloužily jak k vytápění, tak k výzdobě pokojů. Jedinečná architektonická podoba paláce upozorňuje na nástavbu ve tvaru ozdobných volut. Dnes je nepochybnou atrakcí vnitřní nádvoří zámku a západní terasa s výhledem do okolí. Skutečným mistrovským stavebním dílem byla rekonstrukce chybějících fragmentů hlavního portálu nad vstupní branou. Tento portál je nejcennějším dílem renesančního architektonického sochařství ve Slezsku. Zárubně ve tvaru pilastrů byly podepřeny na soklech se zdobenými hlavicemi. Portál je navíc korunován krásným, trojúhelníkovým tympanonem. Jedním z motivů, které ji vyplňují, je pečlivě navržený úponek rostlin na archivoltě. Spodní část je složena ze tří triglyfů. Je na nich nápis obsahující texty žalmů, které jsou psány malými velkými písmeny v němčině. Nástavbu kladí, kterou uzavírá výrazná římsa, tvoří šestnáct erbů uspořádaných ve dvou řadách. Hned vedle jsou jména členů rodiny a jejich předků. K vidění jsou i náboženské symboly, včetně víry a naděje, texty žalmů a věta o křehkosti života Hodie mihi cras tibi.

Počátky ve 13. století

Později panství přešlo pravděpodobně sňatkem do majetku rodu von Rohnau, jehož přítomnost ve Slezsku je doložena od 13. století a která mohla pocházet z vesnice Rohnau (Wieściszowice) v okrese Kamienna Góra. Nejpozději pod jejich záštitou, již v pozdním středověku, byl na tomto místě postaven panský dvůr, jehož administrativním a architektonickým centrem byla v 15. století postavená čtyřpatrová rytířská věž, která dodnes utváří podobu hradu z jeho jihovýchodní strany. Stavba posledně jmenovaného začala v roce 1570 z iniciativy Leonarda von Rohnau. Opevněný hrad vystavěný na tomto místě, obehnaný příkopem a ohradní zdí, byl založen na čtyřbokém půdorysu s malým vnitřním nádvořím, typickým pro tehdejší dobu. Uměleckým vrcholem jižní strany je hlavní portál nad vstupní branou, přístupný přes kamenný most, jehož chybějící prvky byly rekonstruovány v rámci nedávných restaurátorských prací. Na jeho architrávu, který byl plný četných zbožných vět, uvedených pouze v prvním písemném soupisu budovy z roku 1870, majitel oznámil dokončení stavby areálu v roce 1580 a umístil i později ztracený nápis: „VE JMÉNU BOHA AMEN. 29. ÚNORA 1580 ZAČAL LEONARD VON ROHNAU STAVBU A DÍKY BOHU JI PŘIKRYL STŘECHOU. Nad ním se dochovala dvojitý erbář, který je svědectvím o původu Rohnau. Zatímco v horní části - zleva doprava - vedle jeho vlastního jsou erby jeho předků z rodů von Nassau, von Reibnitz, von Nimptsch, von Senitz auf Rudelsdorf, von Reibnitz, von Pfeil auf Kleinellguthm, jako on Pogarell auf Deutsch-Jägel, níže je erb jeho manželky Barbary von Gfug a také erby jejích předků z rodů von Porwitz auf Koitz, von Reibnitz rozené Falkenberg (u Jaworzna), von Eichholz, von Wiesen auf Kaiserswalde, von Reibnitz a erb moravskoslezského rodu von Tunckel. Žlábky portálového oblouku, vykládané akantovými výhonky a lvími maskami, zdobí alegorie naděje s kotvou v ruce (vlevo) a víry s křížem (vpravo), po stranách lemované jónskými pilastry s dříky zdobenými kandelábry. V tympanonu nad erbářem zosobnění smrti s lebkou, přesýpacími hodinami a deskou s větou: „Hodie mihi, cras tibi“ („dnes mě, zítra tobě“) poukazuje na pomíjivost všeho pozemského. Původní barevnost, jejíž zbytky na konci 19. století pokrývaly celý portál, se bohužel v důsledku dřívějších restaurátorských prací ztratila. Historik umění Wilhelm Lübke o nich v roce 1870 napsal takto: „Portál je pozoruhodný zejména svou, zdá se, dokonale zachovalou polychromií, kterou jsem v této podobě neviděl.“ O výjimečném stavu tehdejší doby svědčí jen stará historická ilustrace.

Architektonická perla

Přímo za portálem je branový průjezd s hvězdicovou klenbou, rytmizovaný lunetami, který vede na vnitřní nádvoří. Naproti severnímu křídlu - druhý vstup do dvora s užším vchodem. Na jeho levém boku se nachází dvoupatrová kruchta, která vznikla pravděpodobně v letech 1600 až 1610, kdy byl zřejmě čtyřboký panský dům přestavěn. Středem pozornosti polských vědců, kteří se v 70. letech 20. století poprvé podrobněji zabývali historií stavby a datem přestavby budovy, je údajná stavba čtyřpatrové věže na jihovýchodním nároží . Nálezy objevené při restaurátorských pracích však s velkou jistotou naznačují přestavbu obytné věže, pocházející zřejmě ze středověku, do pozdně renesančních forem. Středověký obytný a obranný objekt tak dostal velká dvojitá okna v souladu s tehdejším využitím. Průčelí celého zámku bylo navíc vyzdobeno sgrafitovou technikou, jejíž zbytky se částečně dochovaly dodnes. Po smrti Rohnauů přešla Gola Dzierżoniowska v roce 1668 do rukou starší rodiny von Hentschel von Gutschdorf, což potvrdila chronotika nad dávno ztracenou dřevěnou bránou hlavního portálu. Kupcem majetku byl s největší pravděpodobností Johann Friedrich Casimir von Hentschel, který zastával úřad radního v Żagani a pozdějšího kancléře vratislavského vévodství, který v témže roce získal rytířskou důstojnost. Když jeho vnuk Johann Gottfried Joseph, který v roce 1701 získal baronský titul, zemřel a nezanechal potomky, koupila nemovitost rodina Seydlitzů, která dala budově barokní ráz. Proto bylo v západním křídle instalováno dvojité schodiště vedoucí do patra a minimálně jedna místnost byla vybavena krbem s bohatou štukovou prací, v jehož nástavbě kdysi drželi rodový znak dva orli.

Ruina a nový začátek

Před rokem 1820 přešla Gola Dzierżoniowska do rukou rodiny Kosseckich, která v roce 1827 prodala majetek „nadporučíkovi a policejnímu okresnímu komisaři“ Moritzovi, starostovi a zemskému staršímu von Prittwitz und Gaffron, kterému se říkalo „von Kreckwitz“. Tedy o rok dříve, tj. 1. srpna 1826 se mu zde narodil syn Konrad Bernhard Karl von Prittwitz, který se později proslavil jako textař a esejista. V letech 1888 až 1889 byla budova modernizována, na jižní věži byla stará sedlová střecha nahrazena novogotickým cimbuřím a valbovou střechou. V rámci rekonstrukční obnovy památky dostal na konci 30. let korpus zvlněný štít odkazující na štít hlavní budovy, sice spíše historický, ale na druhou stranu odpovídající celkovému obrazu budovy - navíc byly renovovány sgrafitové omítky celého zámku. Po vyhnání posledního majitele Christiana Moritze von Gaffron und Prittwitz byl zámek zcela vydrancován a zpustošen, později se ztratil veškerý nábytek, o čemž konzervátor Hans Lutsch ve svém soupisu památek vydaném v roce 1889 píše: "Nábytek v barokním stylu, částečně s vloženou dřevěnou dýhou, částečně lakovaný bíle a zlacený, zejména malý stolek, jehož deska se skládá z fajánsových dlaždic (Delfter Fayence, vodní krajiny)." Pozemky patřící k hradu přešly do vlastnictví státu, zatímco velkolepé panství, které bylo udržováno v poměrně dobrém stavu, zůstalo z velké části nevyužito a brzy začalo chátrat. Přestože byl na konci 70. let 20. století vypracován restaurátorský soupis budovy, která v té době vypadala jako naprostá ruina, a v roce 1993 byla zveřejněna restaurátorská studie, která si vyžádala velké množství práce, teprve v roce 2000 společnost MC DIAM Sp. z o. o. z Varšavy našla investora, který okamžitě zahájil práce na rekonstrukci zámku. Po založení nadace pro obnovu a budoucí využití památky v roce 2003 pod názvem „Fundacja Zamek w Goli“ nabraly na obrátkách renovační práce, díky nimž měla budova v roce 2009 novou střechu. V témže roce byly dokončeny i dokončovací práce uvnitř hradu. Během 13leté rekonstrukce byl celý areál zrestaurován do nejmenších detailů.

Obnova do nejmenšího detailu

Protože rekonstrukce zničeného objektu probíhala z velké části s přihlédnutím k dochované stavební hmotě a historickému vzhledu areálu. Například poškozené renesanční vlnité štíty byly přestavěny podle starých ilustrací, stejně jako střechy s typickými volskými oky z 19. století. Rekonstrukcí prošlo i zakončení střechy obytné věže z 19. století valbovou střechou a zděnou atikou. Na druhou stranu bylo vědomě upuštěno od rekonstrukční obnovy bohaté omítky v technice sgrafita, místo toho byly její dochované zbytky zpevněny a očištěny - dnes jsou znaky doby stavby zničené po roce 1945. Hlavní portál, z velké části zachovaný do 80. let 20. století, který byl zejména v následujících 90. letech zbaven důležitých částí, byl rozebrán, jeho původní prvky obnoveny a chybějící prvky doplněny v souladu s dochovanými historickými ilustracemi. Uvnitř budovy jsou také nalezeny zbytky dřívějšího kování, především renesančních zárubní a některých krbových plášťů, které se dochovaly v původním stavu. Pro potřeby obnovy zámku byla zrekonstruována a instalována také krbová vložka z počátku 17. století nacházející se v Muzeu architektury ve Wrocławi. Stěny ve veřejných prostorách zámku byly většinou ponechány bez omítky a výsledný rustikální efekt působivě kontrastuje se současným vybavením interiéru. Kromě zámku bylo také obnoveno bývalé dominium a upraveno pro potřeby hotelu.
mobile nav bg
Zobrazit na mapě
Při poskytování služeb nám pomáhají COOKIES.

Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více v Oznámení o ochraně osobních údajů.

ROZUMÍM